Mức giá
Thương hiệu 1
CPU
Ổ cứng
Màn hình 2
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop 8 GB, Dell, Khoảng 14", Khoảng 15"

Laptop 8 GB, Dell, Khoảng 14", Khoảng 15"