Mức giá
Thương hiệu 1
CPU
Ổ cứng
Màn hình 4
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop Dell, Khoảng 11", Khoảng 12", Khoảng 13", Khoảng 14"

Laptop Dell, Khoảng 11", Khoảng 12", Khoảng 13", Khoảng 14"