Mức giá
Thương hiệu 1
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 3
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

HP Core i5, HP, Khoảng 12", Khoảng 13", Khoảng 14"

HP Core i5, HP, Khoảng 12", Khoảng 13", Khoảng 14"