Mức giá
Thương hiệu 1
CPU
Ổ cứng
Màn hình 3
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

HP HP, Khoảng 12", Khoảng 13", Khoảng 14"

HP HP, Khoảng 12", Khoảng 13", Khoảng 14"