Mức giá
Thương hiệu 1
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 2
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Nhu cầu sử dụng 4 GB, 8 GB, Core i7, Dell, Khoảng 13"

Nhu cầu sử dụng 4 GB, 8 GB, Core i7, Dell, Khoảng 13"