Blog

Trong quá trình liên kết iPhone với máy tính Windows, người dùng có thể gặp nhiều lựa chọn về ứng dụng để thực hiện việc này. Hai ứng dụng phổ biến là Phone Link và Intel Unison đã đáp ứng nhu cầu kết nối giữa hai nền tảng này. Trên thực tế, cả hai đều cung cấp các tính năng đa dạng để đồng bộ hóa dữ liệu và tương tác giữa iPhone và máy tính Windows. Tuy nhiên, để xác định ứng dụng nào là lựa chọn tốt nhất, chúng ta cần xem xét cẩn thận các...