Blog

Claude AI là một chatbot trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi công ty Anthropic. Công ty Anthropic được thành lập bởi các cựu nhân viên của OpenAI, và Claude AI được xem như một đối thủ cạnh tranh của ChatGPT - một trợ lý AI nổi tiếng. Claude AI đã được công bố vào tháng 7 năm 2023 và đã thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ thông tin.