Blog

Giải pháp toàn diện với dấu vân tay cho trải nghiệm thanh toán mới [menu] Samsung's Biometric Card IC là một giải pháp bảo mật toàn diện mang...